Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Dead Sea Works > Product
עודד (Hebrew)

עודד - תכשיר נוזלי של חומצות הומיות

חומצות הומיות הן מקטע פעיל של החומר האורגני בקרקע. עודד הוא תרכיז נוזלי של חומצות הומיות טבעיות הממוצה ממרבצי חומר אורגני - לאונרדיט - שהבשיל בעומק הקרקע במשך אלפי שנים.

עודד הוא נוזל חום כהה.
משקל הליטר 1.09 ק"ג.
תגובתו בסיסית (pH 9.0).
עודד מכיל לפחות %15 ממשלו חומצות הומיות.
כמיצוי של חומר טבע - עודד מתאים לשימוש גם בחקלאות האורגנית.

היתרונות למשתמש:
* שיפור מבנה הקרקע.
* השפעה מועילה על הפעילות המיקרוביולוגית בקרקע.
* שיפור ביצועי הצמחים, ע"י השפעה על פעילות קרומי התאים.
* הגברת פעילות השורשים וגדילתם.
* הגדלת הזמינות והקליטה של יסודות ההזנה כגון: זרחן, ברזל, ויסודות קורט אחרים.

כתוצאה מהשפעות מטייבות ומעודדות אלה יכול עודד לסייע לחקלאים להגדיל יבולים.
עודד גם יועיל לשפר את איכות היבול ואת בריאות הצמחים ולהאריך את משך ההנבה.
עודד אינו מחליף דישון מינראלי אלא מגביר את יעילותו.

שימושים עיקריים:
1. שילוב במי השקיה: 2-5 ליטר לדונם בכל מנה. 2-4 מנות בעונת הגידול ובסך הכל 8-10 לדונם לעונה.

2. הזלפה בפס השורה לקראת שתילה/ זריעה: 250-100 סמ"ק לכל 100 מטר אורך שורה (אפשר למהול במים ליתר דיוק במינון). מזליפים בפס ומתחחים. הכמות לדונם 1-2.5 ליטר, בהתאם לצפיפות השורות.

3. ניתן ליישום גם בריסוס עלוותי.

שילובים:
חומצות הומיות אינן משתלבות עם תמיסות חומציות ולכן אין לערבב עודד עם דשנים חומציים. באין ניסיון מוקדם, גם שילובים עם דשנים נוזליים אחרים מחייבים בדיקה בקנה מידה קטן בטרם יישום מסחרי.

אריזות:
עודד נמכר בקנקנים שתכולתם 10 ליטר.

הספקה:
דרוש עודד בכל תחנות המכירה של התשומות החקלאיות.

לייעוץ - פנה אל האגרונומים של חברתנו.

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
Nutrients
Formula
 
Terms Of Use