Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Fertilizers & Chemicals > Application
נוזליים מעורבים מועשרי אמון (Hebrew)

דשנים נוזליים מעורבים להדשייה מועשרי אמון

מכילים שניים או יותר מיסודות ההזנה –חנקן, זרחן ואשלגן.
לחלק מההרכבים בסדרות השונות ניתן להוסיף תוספות שונות –יסודות קורט, ברזל וכו' -על פי דרישת הלקוח.
מיועדים בד"כ לדישון בהזרקה ישירה למערכות ההשקיה.
בנוסף לתכונות הנ"ל מקור החנקן בדשנים אלו הוא בעיקרו אמוניאקלי (מעל 50%) יתר האמון רצוי ומועיל בעיקר בקרקעות בסיסיות וגירניות השכיחות בארצנו.
בהיקלטו ע"י שורשי הצמחים מביא האמון לידי החמצה (הורדת pH ) של פני השורשים וקירבתם המיידית.בכך הוא מסייע לשיפור הקליטה של ברזל, זרחן, אבץ ויסודות נוספים על ידי השורשים ולהפחתת התופעה של החוורה(כלורוזה) הנגרמת בעיקר מחוסר ברזל.
כמו כן, האמון נספח היטב אל הקרקע ואינו מודח בנקל במי הגשמים או ההשקיה.

 
Business Units
View All Business Units
Fertilizers & Chemicals
 
 
Terms Of Use