Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Fertilizers & Chemicals > Product
דלית 2000 (Hebrew)

דלית 2000 - דשנים להדשייה דלי כלור

שימושים
:
בסדרת דלית 2000 נכללים דשנים המצטיינים בתכולת כלורידים נמוכה מאוד, הם נועדו לגידולים הרגישים לכלור, ובעיקר באזורים בהם שטיפת הכלורידים מבית השרשים ע"י גשמי החורף אינה מובטחת. השמוש בדשנים מסדרת דלית 2000 מפחית מאוד את הצטברות הכלורידים בבית השרשים במשך עונת ההשקיה ומקטין את הסכון של נזקי כלוריד לגידול, בהשואה, למשל, לשימוש בדשני הסדרות עידית או טוב. כל זאת בתוספת מחיר מזערית. בסדרה הרכבים אחדים.

מינון:
קובעים את ההרכב הרצוי, על פי יחס N:P2O5:K2O שבטור הימני בטבלת ההרכבים. על כמות הדשן הנחוצה מחליטים על פי העמודה של "ליטרים ל-1 ק"ג" שבשמאל הטבלה, בהתאם לכמות החנקן (או יסוד אחר) הדרושה לכל 1 מ"ק מי השקיה או לכל 1 דונם.

הרכבים:
הדשנים בסדרת דלית 2000 מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי, או אחדים מאלה.

תכונות:
הדשנים חומציים והם משתכים למתכות. הם צלולים ומתאימים לשמוש בהדשיה במערכות ההשקיה בטפטוף ובהתזה.

הספקה:
בצובר, במיכליות.

סיווגי בטיחות:
אינו מסווג כחומר מסוכן.
- לא למאכל
- פעל לפי ההנחיות שבגליון הבטיחות.
- גליון נתוני בטיחות (MSDS) יסופק על פי פנייה.

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
NutrientsN P K
Formula
 
Terms Of Use