Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > Product
ערבה (Hebrew)

ערבה - דשנים להדשייה דלי כלור

שימושים:
בסדרת ערבה נכללים דשנים המצטיינים בתכולת כלורידים נמוכה מאוד, הם נועדו לגידולים הרגישים לכלור, ובעיקר באזורים בהם שטיפת הכלורידים מבית השורשים ע"י גשמי החורף אינה מובטחת. השימוש בדשנים מסדרת ערבה מפחית מאוד את הצטברות הכלורידים בבית השרשים במשך עונת ההשקיה ומקטין את הסיכון של נזקי כלוריד לגידול, בהשוואה, למשל, לשימוש בדשני הסדרות עידית או טוב. כל זאת בתוספת מחיר מזערית. בסדרה הרכבים אחדים.

מינון:
קובעים את ההרכב הרצוי, על פי יחס N:P2O5:K2O שבטור הימני בטבלת ההרכבים. על כמות הדשן הנחוצה מחליטים על פי העמודה של "ליטרים ל-1 ק"ג" שבשמאל הטבלה, בהתאם לכמות החנקן (או יסוד אחר) הדרושה לכל 1 מ"ק מי השקיה או לכל 1 דונם.

הרכבים:
הדשנים בסדרת ערבה מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי, או אחדים מאלה.

תכונות:
הדשנים חומציים והם משתכים למתכות. הם צלולים ומתאימים לשימוש בהדשיה במערכות ההשקיה בטפטוף ובהתזה.

הספקה:
בצובר, במכליות.

סיווגי בטיחות:
אינו מסווג כחומר מסוכן.
- לא למאכל
- פעל לפי ההנחיות שבגיליון הבטיחות.
- גיליון נתוני בטיחות (MSDS) יסופק על פי פנייה.

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
NutrientsN P K
Formula
 
Terms Of Use