Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Rotem First Company Awarded IFA’s “Seal of Excellence”

  רותם אמפרט נגב: חברה הדשנים הראשונה בעולם שהוסמכה בהצטיינות בנושא ניהול חיי המוצר על-ידיIFA  

ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי IFA, בחר בחברת רותם אמפרט נגב לעריכת פיילוט בנושא הסמכה בתחום ניהול חיי מוצר, כחלק מאימוץ עקרונות ארגון Responsible Care לפיתוח בר קיימא. בחודש מרץ 2011 עברה החברה את המבדק בהצטיינות, והניחה את היסודות לביצוע התהליך לגבי כלל מוצריה.        

מזה מספר שנים מוטמעת בחברת רותם אמפרט נגב מתודולוגיית "ניהול אחראי של חיי המוצר" (Product Stewardship). כדי להסביר את מהותה, להלן סקירת מספר מושגים רלוונטיים:

פיתוח בר קיימא (Sustainable development) - על-פי הגדרת ועדת סביבה ופיתוח של האו"םCommission on Environment and Development  World - WCED), מדובר בפיתוח העונה על דרישות הדורות הנוכחיים מבלי לפגוע בצרכים של הדורות הבאים. זאת תוך התחשבות בשלושה היבטים:

  • People: social aspect
  • Profit: economic targets
  • Planet: environmental concerns

Responsible Care - כדי להבטיח פיתוח בר קיימא, יזמו ארגונים בתעשייה הכימית באופן וולונטרי, את אימוץ מדיניות ארגון Responsible Care. המונח Responsible Care מתאר פעילות הנעשית על בסיס וולונטרי, מתוך רצון לקדם את התחומים הבאים: בריאות ורווחת ציבור העובדים, בטיחות, שמירה על איכות הסביבה, אחריות ניהולית על כל מחזור חיי המוצר, אתיקה ניהולית, שקיפות מול הקהילה והרשויות, תקשורת עם בעלי עניין ותרומה לפיתוח החברה והקהילה.

מדיניות זו, נהגתה לראשונה בקנדה והושקה בשנת 1985. כיום חברות בארגון 53 מדינות אשר חתמו על אמנת הארגון.

ניהול חיי מוצר (Product Stewardship) - אחד מעקרונות המפתח של ה- Responsible Care הינו, כאמור, ניהול חיי המוצר - Product Stewardship. על-פי תפיסה זו המוצר צריך להיות מנוהל לאורך כל שלבי החיים שלו - הפיתוח, ההנדסה, רכש חומרי הגלם, ייצור, אריזה, הפצה, שיווק ומכירות, יישום וסוף החיים אצל הלקוח הסופי – תוך התייחסות לתחומים הבאים (אבני הבניין):

  • בטיחות.
  • גהות תעסוקתית.
  • אקולוגיה ואיכות הסביבה.
  • ביטחון.
  • מודעות קהילה ומוכנות למצבי חירום.
  • רגולציה.

(ברותם התווספו עוד שתי אבני בניין - פליטת גזי חממה ואיכות המוצר).

העיקרון המנחה הוא נטילת אחריות משותפת של כל הגורמים המעורבים בשרשרת הערך של המוצר - ספקים, יצרנים, מפיצים, מובילים ומשתמשים - במטרה להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות שעלולות להיות טמונות בכל אחד משלבי מחזור החיים של המוצר.

היישום ברותם

בעקבות פרויקט גדול של שדרוג מערך הגופרית בחברה,  הוחלט ברותם לתת עדיפות ליישום עקרונות PS בכל שלבי החיים של הגופרית – חומר הגלם העיקרי הנרכש ע"י החברה לצורך ייצור החומצה הגופרתית. בנוסף, נענה דני חן, מנכ"ל כיל דשנים, להצעת ארגון IFA - ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי, לשמש כפיילוט עולמי ליישום התוכנית.

כמתודולוגיה ליישום PS פותחה בחברה מטריצה שבאחד הצירים שלה נמצאים השלבים השונים בחיי המוצר, ובציר השני אבני הבניין של PS.כל מפגש בין שלב בחיי המוצר לבין אבן בניין נקרא "מצלב". כל מצלב נחקר באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח בתחום. המחקר מתמקד באיתור סיכונים, הערכת חומרתם וההסתברות להתרחשותם, סקירה של הפעילויות המבוצעות כיום להקטנת הסיכון והצעת פעילויות נוספות לשם כך. בביצוע העבודה הסתייעה רותם בשירותי חברת ALD, שביצעה בפועל את הראיונות ואת ריכוז וניתוח הממצאים. בשלב הבא נוסחו "נוהל PS" ו"מדיניות PS", לא לפני שהוגדרה מידת נטילת האחריות על המתרחש אצל הלקוח או בארץ היעד.

במהלך מרץ 2011 נערך ברותם מבדק מטעם IFA - ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי - שנועד לבדוק את מוכנות החברה בתחום ה-PS. רותם הגיעה למבדק ערוכה היטב, לאחר הכנות אינטנסיביות שנעשו בשיתוף פעולה מלא מצד כל הנוגעים בדבר. התוצאות: רותם השיגה ציון כללי של 95% (!). התרשמות הבוחנים היתה מצוינת והם לא חסכו בשבחים על ההישג הבינלאומי. בכך הפכה רותם לחברת הדשנים הראשונה בעולם שמוסמכת ל- PS על-ידי IFA בהצטיינות. התוכנית היא לבצע בשנים הקרובות את הפעילות לגבי כל מוצרי החברה.

תעודה - ניהול חיי המוצר

 
Terms Of Use