Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Dead Sea Works Ltd. accredited excellence in product stewardship

מפעלי ים המלח זכו בהסמכה בהצטיינות של ניהול חיי המוצר

בסוף ספטמבר 2011 התקיים מבדק מטעם IFA להסמכת מפעלי ים המלח בנושא ניהול חיי המוצר (Product Stewardship) למוצר האשלג מגולען. אנחנו החברה הראשונה בעולם בתחום האשלג שהוסמכה לנושא ניהול חיי המוצר.

המבדק התבסס על בדיקה פרטנית של אבני הדרך בחיי המוצר מהגייתו ועד סיום חייו, כשבכל חוליה בשרשרת חיי המוצר נבחנת עמידה בפרמטרים של בטיחות, בטחון, קשרי קהילה, מוכנות לשעת חירום, גהות תעסוקתית, תחיקה, אקולוגיה איכות וניהול סיכונים.

המבדק הסתיים בהצלחה ובהישג מדהים - בציון 99 .

ניהול חיי המוצר (Product Stewardship) הינו מהלך פרקטי במסגרת מדיניות Responsible Care, והסמכה כזו הינה הכרה בינלאומית ליישום מדיניות של אחריות חברתית וקיימות במפעלי ים המלח. תהליך העבודה מקיף מיפוי כל תחומי הפעילות של החברה הקשורים במוצר.

תעודה - ניהול חיי המוצר

 
Terms Of Use