Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL’s Code of Ethics

 הקוד האתי של כיל

ICL_Ethic_Code_Hebrew.pdf

במסמך זה תמצאו את ערכי הליבה שהגדרנו עבור החברה שלנו וכן קווים מנחים להתנהגות אתית ונאותה של מנהלי כיל ועובדיה.

התרבות הארגונית של כיל מבוססת על ערכי יסוד הכוללים הוגנות בעסקים, אחריות, מצוינות ושיפור מתמיד, כבוד לזולת וגיוון אנושי, מחויבות לבטיחות ולרווחת הקהילות שסביבנו, ומחויבות לסביבה. שילוב של ערכים אלה, לצד מחויבותנו האיתנה למלא אחר כל החוקים, התקנות, תכניות האכיפה והנהלים, מאפשרים צמיחה בת קיימא ושגשוג לחברה.

על מנת לספק יסוד איתן לתרבות ולערכים אלה, אימץ דירקטוריון כיל בשנת 2005 קוד אתי המגדיר כללי התנהגות נאותים לחברה. בהיותו מסמך בעל רוח חיה, אנו חותרים לשפר באופן מתמיד את הקוד כדי להתאים אותו למציאות הקיימת בארגון. בהתאם לכך, דירקטוריון כיל בחן בחודשים האחרונים את הקוד האתי וערך בו שינויים, על מנת להבטיח שהוא מתייחס לסוגיות ולדילמות שבפניהן אנו ניצבים על בסיס יומיומי בניהול עסקינו.

קוד אתי נותן ערך רק במידה שנעשה בו שימוש. לשם כך אנו שואפים להטמיע וליישם את הערכים והעקרונות המתוארים בו על בסיס שוטף, באמצעות הנחיה, מפגשי הדרכה, חומרים כתובים, שילוב עם פעילויות מטה נוספות ומנגנוני בקרה. בנוסף, בחלק מהמדינות, שבהן אנו פועלים, הקמנו ועדות אתיקה שתפקידן ליישם את הקוד האתי, בין היתר על ידי הגדרת נהלים פנימיים ודיון בדילמות אתיות המועלות על ידי העובדים.

מאז הקמת החברה, תמיד היינו נחושים במאמצינו לקיים ולקדם את ערכי הליבה שלנו. הנהלת החברה ועובדיה נדרשים לקבל החלטות שיש להן השלכות אתיות מדי יום. אנו סמוכים ובטוחים כי הקוד המעודכן ישמש בידינו ככלי יעיל אף יותר לקבלת החלטות נכונות, לניהול הפעילות העסקית שלנו בהוגנות, למילוי החוק וליצירת כבוד הדדי. 

ICL_Ethic_Code_Hebrew.pdf

 
Terms Of Use