Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Earth Hour – Dead Sea Works and Rotem joined the global effort to increase environmental awareness

שעת כדור הארץ - אתר סדום ואתר רותם הצטרפו למאמץ העולמי להגדלת המודעות לצמצום פליטות גזי החממה

שעת כדור הארץ הוא אירוע בינלאומי, שבמהלכו מכבים אורות וממעיטים בצריכת חשמל למשך שעה שלמה. מטרתו להעלות את המודעות להתחממות כדור הארץ ולחשיבות שבשמירה עליו.

כיל דשנים: מפעלי ים המלח, רותם אמפרט נגב כמו רשויות מקומיות ומוסדות נוספים בארץ, נרתמו למאמץ להעלאת המודעות.

במהלך "שעת כדור הארץ" הופסקה כל התאורה באתר סדום: במפעלי ים המלח, במפעל מגנזיום מתכתי ובמפעל הברום כלור, כך גם היה באתר רותם, הופסקו יחידות ציוד גדולות "זוללות" אנרגיה ומרבית האתר הוחשך.

בבדיקה שלאחר סיום האירוע נמדד בסדום חיסכון של כ 5- מגה וואט. באתר רותם נמדד חיסכון של כ- 3.4 מגה וואט, לעומת חיסכון של כ- 2.15  מגה וואט בשנת 2011.  סך כל החיסכון שנמדד בכל הארץ לפי נתוני חברת חשמל עמד על  65 מגה וואט.  למרות תחושת האכזבה הכללית מהנתונים הארציים, שפחתו ב-35% לעומת אשתקד, אתר רותם הגדיל השנה את החיסכון ב-58%.

זו השנה הרביעית בה כיל דשנים: מפעלי ים המלח ורותם אמפרט נגב מצטרפים ל"שעת כדור הארץ" פעילות סביבתית חובקת עולם, מקטינים את צריכת האנרגיה ובכך מצמצמים את פליטת גזי חממה. פעילות זו מעבירה מסר חשוב של אחריות, מודעות ואכפתיות בנושא זה.

 
Terms Of Use