Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL’s Corporate Responsibility Report for 2011

דוח אחריות תאגידית 2011 כימיקלים לישראל בע”מ

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם את דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2011 . דוח זה הוא חלק ממסורת הדיווח של כיל על עשייתה בתחום האחריות החברתית והסביבתית, שהחלה בשנת 2006 . זהו הדוח השני של כיל הנכתב ומפורסם לציבור במתכונת גלובלית ועל פי העקרונות הבינלאומיים של ה-Global Reporting  Initiative GRI. בכוונתנו להמשיך בדיווח במתכונת זו בשנים לבוא.

כחברה עסקית מצליחה בתחומה, כיל מרחיבה בכל עת את פעילותה ועסקיה בעולם. אנו עושים מאמץ משמעותי, לכלול בדוח זה ובדוחות העתידיים, נתונים המכסים חלק גדול ככל הניתן מפעילותנו המתפרסת בלמעלה מ- 50 אתרים ברחבי העולם. נתוני הפעילות הסביבתית של כיל, המוצגים בדוח זה מייצגים למעלה מ 90%- מפעילות כיל במונחים של הכנסה.

הכנת ופרסום דוח אחריות תאגידית המובא לפניכם, הינו חלק מאסטרטגיה רחבה של ניהול האחריות התאגידית והקיימות בכיל הכוללת בתוכה מרכיבים רבים, החל מהשקעות בניהול הסביבתי, מחקר ופיתוח של תהליכים ומוצרים ברי קיימא, מדידה של ההשפעות הסביבתיות, התמודדות עם תופעת שינוי האקלים, שימור המגוון הביולוגי, קיום שיח עם מחזיקי עניין וכלה בהשקעה בקהילה וברווחת עובדינו ועוד.

כחברה שעוסקת במתן פתרונות נאותים לחלק מהמצוקות שמהן סובל העולם כגון: אבטחת מזון לאוכלוסיה, הבטחת מים נקיים, מוצרים בטוחים ואנרגיה נקיה יותר לצורך חיים טובים יותר, אנו נוהגים בשקיפות כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית שלה.

לאורכו של הדוח, נציג לעיון הקוראים דוגמאות נבחרות לפרויקטי השקעה סביבתיים משמעותיים שבוצעו על ידי כיל במפעלים השונים במהלך השנים האחרונות.

 דוח אחריות תאגידית 2011 (קובץ PDF)

FlipBook Viewer 

 
Terms Of Use