Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Rotem Amfert Negev > Product
רביב (Hebrew)

רביב - דשנים ללא כלור להדשייה

שימושים:
בסדרת רביב דשנים המקבילים בתכונותיהם ובמרכיביהם לדשני הסדרה שפר, אלא שאין בהם תוספת קורטין (תרכיז יסודות קורט בכלאציה). בסדרת רביב מעמידה דשנים וחמרים כימיים בע"מ לרשות החקלאים דשנים שאין משתמשים להכנתם במלחי כלור או באוריאה, ולכן הם מספקים מירב התועלת הדישונית במיזער ההמלחה ההכרחית ההרכבים המגוונים נועדו להתאים את הדשנים לצרכי גידולים ונסיבות שימוש שונים.

ניתן להוסיף לדשני רביב קורטין לפי הצורך, והם מווסתים ל-pH המתאים לכך. בדשני רביב נשמר יחס אמון: חנקה דומה לזה שבדשני הסדרה שפר המקבילים בהרכבם, דהיינו ביתר חנקה מאמון. בכך מותאמים דשנים אלה לדרישת גידולים רבים במצע מנותק ובחול.

מינון:
בוחרים את ההרכב הרצוי על פי יחס N:P2O5:K2O שבימין טבלת ההרכבים ומכפילים את כמות החנקן (או כמות יסוד אחר) הדרושה במספר ה"ליטרים ל-1 ק"ג" שבשמאל הטבלה, בשורה של ההרכבה הנבחר.

הרכב:
דשני סדרת רביב מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן זרחתי ואשלגן חנקתי.

תכונות:
לדשני סדרת רביב תגובה חומצית מתונה (pH 3.5+-0.5), הם צלולים ומתאימים להדשייה במערכות התזה וטפטוף. הדשנים משתכים למתכות.

הספקה:
בצובר, במיכליות.

סיווגי בטיחות:
אינו מסווג כחומר מסוכן.
- לא למאכל
- פעל לפי ההנחיות שבגליון הבטיחות.
- גליון נתוני בטיחות (MSDS) יסופק על פי פנייה.

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
NutrientsK N P
Formula
 
Terms Of Use